31.01.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000394861, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 3 k.s.h., zwołuje na dzień 15 lutego 2024 r., na godz. 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej Techmadex Sp. z o.o.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

I. Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

II. Dostęp do dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Komunikacja z akcjonariuszami/Walne Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8.00‐16.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

III. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ TECHMADEX S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ TECHMADEX S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

V. Komunikacja elektroniczna.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

09.01.2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000394861, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 3 k.s.h., zwołuje na dzień 25 stycznia 2024 r., na godz. 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TECHMADEX z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

I. Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

II. Dostęp do dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Komunikacja z akcjonariuszami/Walne Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8.00‐16.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

III. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ TECHMADEX S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ TECHMADEX S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

V. Komunikacja elektroniczna.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


07.07.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000394861, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 3 k.s.h., zwołuje na dzień 25 lipca 2023 r., na godz. 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.
Porządek obrad:
1.       Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7.       Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
9.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z prokurentem Spółki – Michałem Gilem.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z prokurentem Spółki – Henrykiem Cukier.
12.   Wolne wnioski.
13.   Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

I.        Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

II.      Dostęp do dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Komunikacja z akcjonariuszami/Walne Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8.00‐16.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

III.    Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ TECHMADEX S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ TECHMADEX S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV.    Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

V.      Komunikacja elektroniczna
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


13.06.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000394861, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 3 k.s.h., zwołuje na dzień 28 czerwca  2023 r., na godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.
Porządek obrad:
1.       Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.       Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7.       Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
8.       Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9.       Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
10.   Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. z działalności za rok 2022 r. obejmującego ocenę:
a.       sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
b.      sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
c.       wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, a także zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
11.   Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a.       zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
b.      podziału zysku za rok obrotowy 2022,
c.       udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022,
d.      udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12.   Informacja Zarządu w sprawie przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2022 roku.
13.   Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a.       przyjęcia informacji Zarządu w sprawie przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2022 roku,
b.      umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia,
c.       obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych,
d.      zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14.   Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
15.   Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
16.   Wolne wnioski.
17.   Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:
1. Zmiana § 7 ust. 1:
Obecne brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109.999,90 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o kolejnych numerach od A 000.001 do A 515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 321.681 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii B, o kolejnych numerach od B 000.001 do B 321.681, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 163.319 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych imiennych serii F, o kolejnych numerach od F 000.001 do F 163.319, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 99.999 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii G, o kolejnych numerach od G 000.001 do G 099.999, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Proponowane brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.130,00 zł (sto tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:
a) 510.236 (pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii A o kolejnych numerach od A 001.001 do A 511.236, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 267.409 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii B, o kolejnych numerach od B 021.800 do B 074.700, od B 250.646 do B 264.145, od B 265.646 do B 268.605, od B 280.046 do B 291.148, od B 292.382 do B 304.381, od B 312.882 do B 315.581, od B 315.882 do B 317.681, od B 317.882 do B 318.781, od B 318.882 do B 320.781  o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 123.656 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii F, o kolejnych numerach od F 000.001 do F 81.077 oraz od F 113.166 do F 155.744 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 99.999 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii G, o kolejnych numerach od G 000.001 do G 099.999, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

I.        Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

II.      Dostęp do dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Komunikacja z akcjonariuszami/Walne Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8.00‐16.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

III.    Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ TECHMADEX S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ TECHMADEX S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV.    Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

V.      Komunikacja elektroniczna.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1.       Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
2.       Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.
3.       Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
4.       Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.
5.       Uchwała Zarządu-propozycja podziału zysku.


29.04.2022 r. 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000394861, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 3 k.s.h., zwołuje na dzień 16 maja  2022 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.
  z działalności za rok 2021 r. obejmującego ocenę:
  1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
  2. sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  3. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 i pokrycia straty z lat ubiegłych, a także zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
   z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
  2. podziału zysku za rok obrotowy 2021 i pokrycia straty z lat ubiegłych,
  3. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków
   w roku obrotowym 2021,
  4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  5. zmiany warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  6. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

I. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

II. Dostęp do dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Komunikacja z akcjonariuszami/Walne Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8.00‐16.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

III. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ TECHMADEX S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ TECHMADEX S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

V. Komunikacja elektroniczna.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok.
 5. Uchwała Zarządu-propozycja podziału zysku i pokrycia straty z lat ubiegłych.

08.12.2021 r. 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000394861, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 3 k.s.h., zwołuje na dzień 23 grudnia 2021 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

 2.Dostęp do dokumentacji.Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Komunikacja z akcjonariuszami/Walne Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8.00‐16.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

3. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ TECHMADEX S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ TECHMADEX S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

5. Komunikacja elektroniczna.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

09.07.2021 r.

Zarząd TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000394861, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 3 k.s.h., zwołuje na dzień 28 lipca 2021 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A.
  z działalności za rok 2020 r. obejmującego ocenę:
  1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
  2. sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  3. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, a także zawierające wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
   z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
  2. podziału zysku za rok obrotowy 2020,
  3. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
  4. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
 14. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

I. Dostęp do dokumentacji.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Komunikacja z akcjonariuszami/Walne Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8.00‐16.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

II. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ TECHMADEX S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ TECHMADEX S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

IV. Komunikacja elektroniczna.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Projekty uchwał.
2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.
6. Uchwała Zarządu-propozycja podziału zysku.


07.07.2020 r.

Zarząd TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000394861, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 i § 2 k.s.h., zwołuje na dzień 30 lipca 2020 r., na godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
  • wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  • wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  • przyjęcia porządku obrad.
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019;
  • jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  • wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
  • sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku 2019;
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2019;
  • sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. z działalności za rok 2019 r.
 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;
  • pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
  • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TECHMADEX za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TECHMADEX w roku obrotowym 2019;
  • udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019;
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
  • odwołaniaczłonków Rady Nadzorczej;
  • ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
  • powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  • ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  • zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
  • przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
  • sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości;
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
  • przygotowania planu przekształcenia Spółki ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Zmiana § 7 ust. 1:
Obecne brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:
a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od A 000.001 do A 515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 321.681 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 000.001 do B 321.681, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 163.319 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000.001 do F 163.319, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Proponowane brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na:
a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A o kolejnych numerach od A 000.001 do A 515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 321.681 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii B, o kolejnych numerach od B 000.001 do B 321.681, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 163.319 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji imiennych serii F, o kolejnych numerach od F 000.001 do F 163.319, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

2. Zmiana § 7 ust. 2:
Obecne brzmienie:
„2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.”
Proponowane brzmienie:
„2. Spółka może emitować akcje imienne. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.”

3. W § 7 dodaje się ustęp nr 8 o następującym brzmieniu:
„8. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wynoszącego 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na zasadach opisanych w art. 444-454 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnienie obowiązuje do dnia 29 lipca 2023 roku. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna nie może być niższa niż 1 zł (jeden złoty) za akcję.”

4. Zmiana § 8 ust. 1:
Obecne brzmienie:
„1. Akcje są zbywalne.”

Proponowane brzmienie:
„1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Akcjonariusz mający zamiar zbyć akcje zgłosi Spółce ten zamiar wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody, podając osobę proponowanego nabywcy. Na żądanie Spółki Akcjonariusz udzieli dodatkowych informacji o osobie nabywcy. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, wskaże ona innego nabywcę w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji.
W wypadku tym cenę zbywanych akcji opierającą się na wartości rynkowej akcji określi wycena niezależnego biegłego powołanego przez Spółkę na jej koszt. Zapłata ceny nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od przedstawienia Spółce umowy zbycia akcji.”

5. W § 8 skreśla się ust. 3.

6. W § 8 dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje nr 3, dotychczasowy ustęp 5 otrzymuje nr 4, dotychczasowy ustęp 6 otrzymuje nr 5.

7. Zmiana § 9:

Obecne brzmienie:
„W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).”

Proponowane brzmienie:
„W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia oraz jeśli nie zachodzi sytuacja przewidziana w § 7 ust. 8 Statutu, dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).”

8. Zmiana § 12 ust. 6:
Obecne brzmienie:
„6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane brzmienie:
„6. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”

9. Zmiana § 13 ust. 1 pkt 12:
Obecne brzmienie:
„12. podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 7 ust. 10 Statutu;”

Proponowane brzmienie:
„12. podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 7 ust. 8 Statutu;”

10. W § 13 ust. 1 skreśla się pkt 15.

11. Zmiana § 14 ust. 3:

Obecne brzmienie:
„3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo to powinno zostać załączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

Proponowane brzmienie:
„3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo to powinno zostać załączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.”

12. W § 15 skreśla się ustęp 1.

13. W § 15 dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje nr 1 oraz nowe brzmienie:

Obecne brzmienie:
„2. Z chwilą utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że trzech członków Rady Nadzorczej będzie wskazywanych przez Pana Dariusza Gila. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Pana Dariusza Gila będą następnie powołani przez Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady.”

Proponowane brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że dwóch członków Rady Nadzorczej będzie wskazywanych przez Pana Dariusza Gila. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Pana Dariusza Gila będą następnie powołani przez Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.”

14. W § 15 wprowadza się ustęp nr 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Pana Dariusza Gila i powołani następnie przez Walne Zgromadzenie, mogą być w każdym czasie odwołani przez Pana Dariusza Gila. Członek Rady Nadzorczej niewskazany przez Pana Dariusza Gila i powołany następnie przez Walne Zgromadzenie, może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.”

15. Zmiana §16 ust.1:
Obecne brzmienie:
„1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani na okres wspólnej, 3 (trzy) letniej kadencji. Mandat każdego członka wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.”

Proponowane brzmienie:
„1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani na okres wspólnej, 5 (pięcio) letniej kadencji. Mandat każdego członka wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.”

16. Zmiana § 17 ust. 6:
Obecne brzmienie:
„6. Uchwały Rady Nadzorczej, o ile inaczej nie postanowiono w niniejszym Statucie, zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.”

Proponowane brzmienie:
„6. Uchwały Rady Nadzorczej, o ile inaczej nie postanowiono w niniejszym Statucie, zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.”

17. W § 26 dodaje się ustęp nr 4 o następującym brzmieniu:
„4. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. Spółka dokonuje wypłat zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, nie korzystając tym samym z pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty