W dniu 30 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX S.A. wybrało Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

W dniu 10 sierpnia 2020 r. została zawarta Umowa na prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA REJESTRU AKCJONARIUSZY
PRZEZ
DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty