Struktura akcjonariatu TECHMADEX S.A.

ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Lp.AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosów na
WZA
Udział w
kapitale
zakładowym
Udział w
głosach
na WZA
1Gil Dariusz401 200401 20040,07%40,07%
2Gil Michał255 632255 63225,53%25,53%
3Cukier Henryk114 400114 40011,43%11,43%
4Frankel Donald98 25098 2509,81%9,81%
5Kamecka Izabela83 00083 0008,29%8,29%
6Pozostali48 81848 8184,88%4,88%
RAZEM1 001 3001 001 300100%100%

Kapitał zakładowy Techmadex S.A. wynosi 100.130,00 zł i dzieli się na:

  • 510.236 akcji zwykłych imiennych serii A
  • 267.409 akcji zwykłych imiennych serii B
  • 123.656 akcji zwykłych imiennych serii F
  • 99.999 akcji zwykłych imiennych serii G

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty