Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 91;
  2. Pełnomocnikiem ochrony danych osobowych u Administratora jest Pan Leszek Janek, e-mail: pod@techmadex.com.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kadrowych i finansowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą ZUS, Banki w których Pani/Pan posiada konto, Urząd Skarbowy oraz inne instytucje;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz 50 lat po tym terminie;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia (UE z 2016/679) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy o pracę. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie unieważnienie lub zerwanie umowy z Pani/Pana winy.


ul. Migdałowa 91
02-796 Warszawa
NIP 526-021-42-49 - REGON 001368943
KRS 0000394861 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100.130,00 zł wpłacony
tel. (+48 22) 625 18 56
fax (+48 22) 628 10 85
email : techmadex@techmadex.com.pl
RODO - Klauzula informacyjna i Dokumenty